EPD Klimatdeklaration

EPD Klimatdeklaration

En single-issue EPD fokuserar på redovisning av en miljöpåverkanskategori.

Den mest populära single-issue EPD:en är den som fokuserar på information om klimatpåverkan som koldioxidavtryck av en produkt i termer av Global Warming Potential (GWP) som mätbara koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Den är anpassat till ISO 14067 för beräkning av koldioxidavtryck (Carbon Footprint).

En EPD klimatdeklaration utgår från en fullständig EPD. De betyder att alla EPD:er innehåller samma klimatinformation men då tillsammans med fler s.k. miljöpåverkanskategorier såsom t.ex. för övergödning, försurning eller marknära luftföroreningsproblem.

För att publicera en single-issue EPD är det obligatoriskt att ha en fullständig EPD och innebär att Sekretariatet utarbetar en klimatdeklaration på en sida baserat på informationen i den ursprungliga EPD:n. Klimatdeklarationen publiceras tillsammans med den ursprungliga EPD:en.

Om en speciell produkts EPD klimatdeklaration inte finns att ladda ned kan ändå samma information erhållas för alla de EPD:er som registrerats.

Sök efter EPD

Följ denna länk för att söka efter EPD klimatdeklarationer

Bakgrund

Begreppet klimatdeklaration introducerades av det internationella EPD®systemet 2007 och fick då benämningen ”single-issue EPD” på marknaden. Detta begrepp klargör att en klimatdeklaration är en EPD enligt ISO 14025, men att informationen fokuserar på produktens klimatpåverkan.

Den internationella lanseringen av klimatdeklarationer skedde samtidigt som publiceringen av ISO-standarden 14067 om klimatfotavtryck (Carbon Footprint) och hamnade därför lite i skuggan av marknadens intresse för denna nya standard. Allteftersom användningen av ISO 14067 ökade framkom emellertid att den inte gick att använda för olika tillämpningar där marknaden kräver gemensamma och öppet tillgängliga beräkningsregler, jämförbarhet av resultaten och tredjepartsgranskning av LCA-kalkylerna. Det är just dessa egenskaper som en EPD klimatdeklaration erbjuder.

Det internationella EPD®systemet försökte varumärkesregistrera benämningen klimatdeklarationer i samband med lanseringen, vilket inte godkändes då det anses vara en ”allmän term”. Tyvärr kan därför andra typer av klimatdeklarationer förekomma på marknaden men uppbyggda på ett annat sätt som gör att de inte går att tillämpa på samma sätt som det som en EPD klimatdeklaration möjliggör. Av denna anledning används termen ”EPD klimatdeklaration” för att särskilja den från andra former av klimatdeklarationer.

Innebörden av en EPD klimatdeklaration

EPD klimatdeklaration baseras på samma beräkningsmetodik, verifiering och presentationsformat som för en EPD. EPD klimatdeklaration har samma egenskaper som en EPD. Dessa sammanfattas nedan.

Viktiga egenskaper för en EPD klimatdeklaration

Vad kan EPD klimatdeklarationer användas till

EPD klimatdeklaration kan användas för ett stort antal tillämpningsområden, exempelvis:

  • Intern kunskapsuppbyggnad
  • Underlag för utveckling av klimatanpassade produkter
  • Underlag för interna strategival
  • Underlag för egna klimatanpassade inköp
  • Beskrivning av det egna samlade klimatarbete i årsredovisningar m.m.
  • Underlag för olika former av marknadsföring

Härtill kan tillföras att den kartläggning av material- och energiflöden som sker i den s.k. inventeringsanalysen möjliggör beräkningar av de klimatfördelar ökad återvinning och återbruk kan föra med sig i samband med arbete med cirkulär ekonomi och underlag i cirkulär upphandling genom s.k. cirkularitetsdeklarationer.
Mer information om cirkularitetsdeklarationer går att finna här

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader

Regeringen har lämnat en proposition om en lag om klimatdeklarationer för byggnader för kommer att införas i början av 2022. Den bygger på andra utgångspunkter än de som ingår i en EPD klimatdeklaration. Det internationella EPD®systemet har gjort ett försök att analysera lagen utifrån möjligheten att den kunde ha utgått från EPD klimatdeklarationer.
En analys om lagen om klimatdeklarationer för byggnader går att finna här