Klimatdeklarationer - Environmental Product Declarations

Logga in på Environdec

Foto: NASA

Foto: NASA

Jordens atmosfär fotograferad från den internationella rymdstationen ISS

Klimatdeklarationer

Det Internationella EPD®-systemet erbjuder möjligheten att komplettera en fullständig EPD med en "single-issue EPD", med fokus på bara en miljöaspekt i ett livscykelperspektiv. Den mest populära sådan endefrågedeklarationen har varit klimatdeklarationer, vilket fokuserar på produktens koldioxidavtryck. Klimatdeklarationen ska hänvisa till en EPD för mer komplett information om produktens miljöprestanda.

Klimatdeklarationer och EPD

En single-issue EPD, till exempel en klimatdeklaration, kan endast publiceras om en komplett EPD finns registrerad eller om läsaren kan be att få ut motsvarande information från företaget. Information om var denna information om övriga miljöaspekter går att få ska finnas engivet i klimatdeklarationen.

Example of a Climate Declaration

Innehåll i en klimatdeklaration

En klimatdeklaration beskriver utsläppen av växthusgaser under en produkts livscykel i koldioxidekvivalenter (CO2e). De redovisade värdena baseras på verifierade resultat från en genomförd livscykelanalys (LCA).

En single-issue EPD måste hänvisa till var läsaren kan få mer komplett information om andra miljöaspekter. Den ska också innehålla följande uttalande: "Denna single-issue EPD tar endast upp miljöpåverkanskategori och bedömer inte andra potentiella sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter som härrör från tillhandahållande av denna produkt".

Skapa en klimatdeklaration

Klimatdeklarationer utvecklas enligt samma steg som krävs för att ta fram en EPD:

  • Hitta eller skapa produktspecifika regler (PCR)
  • Genomför LCA-studie baserat på PCR:en
  • Sammanställ information i EPD-formatet
  • Verifiering och certifiering
  • Registrering och publicering

Då en EPD registreras kan Sekretariatet skapa en klimatdeklaration baserat på EPD:n. Detta är ett alternativ i registreringsblanketten.

Användningsområden

Ett ökat fokus på klimatfrågan har lett till ett ökat behov för företag och organisationer att beskriva vilken påverkan deras produkter har på klimatet på ett objektivt och trovärdigt sätt.

Inköp och upphandling

En klimatdeklaration gör det möjligt att ta fram jämför information för produkter inom alla olika typer av produktkategorier. Att fokusera bara på en indikator kan vara ett första steg till att ta hänsyn till informationen som finns i en EPD i till exempel inköp eller upphandling.

Rapportering

Klimatdeklarationer kan användas för rapportering, som bas för miljömärkning eller annan kommunikation av miljöaspekter.

Internt miljöarbete

Klimatdeklarationer kan användas som ett sätt att sätta mål och följa upp produkternas klimatpåverkan för ett företags interna miljöarbete.

Marknadsföring

Miljöargument används mer och mer i marknadsföring. Klimatdeklarationer kan användas som ett trovärdigt verktyg för objektiv och tredjepartsgranskad information.

Mer information om "single-issue EPD" och specifikt om klimatdeklarationer går att läsa i dokumentet General Programme Instructions.