Log on to environdec

EPD och offentlig upphandling – enkelt, trovärdigt och jämförbart

EPD-konceptet utgår från upphandlaren som huvudsaklig målgrupp och de olika aktiviteter som ingår dennes dagliga arbete. Konceptet bygger på att ett praktiskt upphandlingsverktyg ska vara enkelt, trovärdigt och jämförbart.

Arbetsinsatsen för en upphandlare att använda detta verktyg ska i princip vara att ställa krav på EPD i sitt upphandlingsdokument med hänvisning till den PCR som utarbetats för den aktuella produktgrupper. Därefter behöver upphandlaren kontrollera att EPD:n i det inkomna anbudet verifierats av en oberoende och godkänd expert.

EPD är det enda upphandlingsverktyg som kan användas för att jämföra olika produkters miljöprestanda vilket underlättar arbetet med anbudsutvärderingen. En EPD kan sedan utgöra ett av underlagen för att bedöma och ta beslut om tilldelning av kontrakt.

En upphandlare behöver ibland beskriva i sitt upphandlingsdokument på vilket sätt utvärderingen kommer att ske. En EPD beskriver omfattningen av flera olika miljöproblem, huvudsakligen klimateffekter, försurning, övergödning och marknära ozonbildning. Om en upphandlare vill knyta en upphandling till en viss miljöfråga till exempel för anknytning till en kommuns miljö- och upphandlingspolicy bör detta anges. 

KONTAKT

Kontakta gärna Sekretariatet om du har några frågor om det Internationella EPD®-systemet, EPD:er, Klimatdeklarationer eller PCR:er.