Log on to environdec

Introduction to EPD (Swedish)

Exempel på EPD från bland annat NCC, Mölnlycke Health Care, Saint-Gobain Byggprodukter och Vattenfall.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Det Internationella EPD®-systemet administreras av EPD International AB i Sverige och är tillämpligt för organisationer runt om i världen som vill redovisa sina produkters miljöinformation på ett trovärdigt och transparent sätt.

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt, antingen en vara eller en tjänst, över hela dess livscykel. Den internationella standarden för EPD (14025) är huvudsakligen utformad för att kunna tillämpas inom upphandlingsområdet, se vidare nedan.

Kontakt

Kontakta gärna Sekretariatet om du har några frågor om det Internationella EPD®-systemet, EPD:er, Klimatdeklarationer eller PCR:er.

mer information

Mer information (English)

Full information is available in English via these links:

HUR SKAPAR JAG EN EPD?

Informationen i en EPD baseras till största del på en livcykelanalys (LCA) av produkten. Denna analys genomförs ofta med hjälp av en extern konsult, men det går även bra att göra analysen i egen regi om kompetensen finns inom företaget.

Det internationella EPD®-systemets regelverk ger vägledning och ställer krav för hur livscykelanalyserna ska genomföras och hur en EPD ska sammanställas. Efter att en EPD granskats och verifierats av en godkänd oberoende part, registreras och publiceras den på www.environdec.com.